ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
  1. Загальні положення

1.1. Цей договір є офіційною та публічною пропозицією виконавця укласти договір купівлі-продажу продукту дистанційним способом, тобто за допомогою інтернет сайту https://hrechko.com. Отримувачем коштів від замовників/покупців є ФОП Квачук Максим Андрійович, який здійснює господарську діяльність у відповідності до реєстраційних документів.
1.2. Даний договір є публічним, тобто відповідно до ст. 633 ЦК України його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього договору покупець в повному обсязі підтверджує факт ознайомлення з даним договором та приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Cплатити» на сторінці оформлення замовлення.
1.3.Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 ЦК України і є рівносильним договору підписаному сторонами.
1.4. Укладаючи цей договір замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього договору, цін на товари та послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами договору.
1.5. Якщо замовник не згодний з умовами договору, він не має права укладати цей договір, а також не вправі користуватися інформаційним продуктом за цим договором.
1.6. Кожна сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною дієздатністю та правоздатністю необхідними і достатніми для укладання і виконання договору відповідно до його умов.

  1. Терміни і визначення

«Акцепт» – повне, безумовне і беззастережне прийняття замовником умов цього договору без будь-яких винятків і/або обмежень і є рівносильним висновку двостороннього письмового договору.
«Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених замовником при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
«Інтернет-сайт» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товарів та послуг, роботи або товарів шляхом здійснення електронної угоди.
«Замовник/Покупець» – особа, яка вчинила акцепт умов цього договору і стає замовником товару виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що уклала з виконавцем договір на умовах, викладених в оферті.
«Виконавець/Продавець» – суб’єкт господарювання, що реалізує товар або послугу, представлені на Інтернет-сайті.
«Публічний договір оферти» – договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів або надання послуг кожному, хто до неї звернеться за допомогою інтернет сайту https://hrechko.com.

  1. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов’язується передати у власність Замовника відповідний товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти на умовах цього договору.
3.2. Датою укладення договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям замовником умов договору вважається дата заповнення форми замовлення, розташованої на Інтернет-сайті та його оплати.
3.3. Справжня оферта регулює купівлю-продаж товару, в тому числі добровільний вибір, самостійне оформлення та оплату замовником замовлення, оформленого на сайті.
3.4. Замовник та виконавець підтверджують, що даний договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

  1. Порядок оформлення замовлення і порядок оплати

4.1. Замовник самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці Інтернет-сайту https://hrechko.com, за допомогою платіжної системи натисканням кнопки «Оформити», «Cплатити», «Замовити» та інш., або зробивши замовлення по електронній пошті чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-сайту.
4.2. Строк обробки виконавцем замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення на Сайті.
4.3. Вартість товару або послуги вказується в описі на відповідній сторінці Інтернет сайту.
4.4. Замовник оплачує товар виконавця на підставі цього договору у національній валюті України – гривні. Способи оплати вказується на сайті або з домовленістю Сторін.
4.5. Замовник здійснює оплату товару на умовах 100% передоплати або іншого способу обумовленого Сторонами або визначеного Адміністрацією сайту.
4.6. Оплата замовником означає ознайомлення та повну згоду замовника з умовами даної оферти.
4.7. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість товару до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Інтернет-сайті.
4.8. Моментом оплати вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця.

  1. Права та обов’язки виконавця та замовника

5.1. Виконавець зобов’язаний:
– виконувати умови даного договору;
– об’єктивно інформувати замовника про товари та послуги та умови їх надання на Інтернет-сайті.

5.2. Виконавець має право:
– в односторонньому порядку призупинити передання товару або надання послуг за цим договором у випадку порушення замовником умов цього договору;
– в односторонньому порядку визначити вартість продукту.
– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього договору.

5.3. Замовник зобов’язаний:
– своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього договору;
– ознайомитись з інформацією про продукт, який розміщений на сайті виконавця.

5.4. Замовник має право:
– оформити замовлення товару, зазначеного на відповідній сторінці інтернет-сайту;
–  вимагати від виконавця надання даного продукту відповідно до умов цього договору;
–  інші права відповідно до чинного законодавства України та цього договору.
– замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює дані правовідносини.

5.5. Замовнику забороняється:
– копіювати та поширювати будь-яким способом даний товар отриманий в рамках цієї оферти;
– здійснювати свою діяльність на основі товару виконавця;
– допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами міжнародного права в залежності від території надання послуг.

  1. Відповідальність сторін та вирішенню спорів

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання послуг замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та/або настання форс-мажорних обставин).
6.3. У разі виникнення будь-якого спору по питанням, передбачення даним договором, сторони вживатимуть всіх заходів до вирішенню їх шляхом переговорів для його мирного врегулювання.
6.4. У разі неможливості вирішенню спору шляхом переговорів, даний спір вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

  1. Захист персональних даних і конфіденційна інформація

7.1. Погоджуючись з умовами оферти і приймаючи її умови, замовник надає виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими виконавцю в результаті надання послуг на умовах цього договору відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.
7.2 Замовник здійснюючи акцепт цього договору дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Виконавець з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: ім’я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у т.ч. щодо системи оподаткування, інформація про кваліфікацію, номер засобів зв’язку, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), а також інші дані, добровільно надані ним з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин. Замовник акцептом підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам.
7.3. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим договором.

  1. Права інтелектуальної власності

8.1. Товар та/або послуги отримані замовником на виконання умов цієї оферти є об’єктом прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.
8.2. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження і будь-які подібні зміни продукту без попередньої письмової згоди виконавця.

  1. Інші положення

9.1. Оферта вступає в дію з моменту оплати замовником товару на сайті.
9.2. Якщо будь-яке положення (частина) оферти є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень оферти в цілому.
9.3. Замовник гарантує, що всі умови цього договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
9.4. З питань, що не є врегульованими цим договором, сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
9.5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» товар, який реалізується на Сайті підпадає під перелік товарів Додатку №3 цієї Постанови, а саме перелік товарів належної якості, що не підлягає обміну (поверненню).

HRECHKO

Цінність турботи до деталей, що вплетена у кожну нитку наших виробів.

Стежити
Instagram.
X